Cách thức tư vấn

 1. Chuẩn đoán và Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp

Đích thân tiến sỹ David Linh Nguyen Huyền sẽ phỏng vấn đánh giá trực tiếp tình trạng quản lý hiện tại của doanh nghiệp bằng phương pháp đánh giá Malcom Baldrige với khoảng 100 câu hỏi theo các chuẩn mực sau:

 1. Kỹ năng lãnh đạo
 2. Hệ thống công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu quản trị
 3. Hệ thống hoạch định quản trị chiến lược
 4. Hệ thống nguồn nhân lực
 5. Hệ thống vận hành hoạt động công ty
 6. Hệ thống kiểm soát chất lượng
 7. Hệ thống kinh doanh làm hài lòng khách  hàng

Chấm điểm đưa ra kết quả hiện trạng và các giải pháp đề nghị.

 1. Tiến sĩ David Linh huấn luyện đội ngũ quản trị doanh nghiệp kiến thức bác sĩ doanh nghiệp sau khi có kết quả chuẩn đoán hiện trạng doanh nghiệp và cùng với đội ngũ này đưa ra phát đồ điều trị
 2. Triển khai phát đồ điều trị cùng với sự giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp của Tiến Sĩ David Linh. Trong đó chi tiết:
  1. Xây dựng chiến lược phát triển công ty, tầm nhìn tối thiểu 5 năm sắp tới công ty sẽ phát triển ra sao
  2. Xây dựng một mô hình tài chính xem tình hình tài chính phục vụ cho chiến lược 5 năm như thế nào? Vốn liếng, lãi lỗ của doanh nghiệp phát triển ra sao cho 5 năm.
  3. Xây dựng chiến lược kinh doanh tiếp thị để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn 5 năm
  4. Xây dựng chiến lược công nghệ thông tin (ERP) để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn 5 năm
  5. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (Human Capital) để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn 5 năm, trong đó xây dựng:
   1. Bộ Tự Điển Năng Lực KEEFIAS, xác định năng lực cho từng vị trí nhân sự để bảo đảm khả năng thực hiện chiến lược
   2. Thang, Bậc lương và Thang Bậc Thăng Tiến để cho nhân lực phục vụ công ty thấy được tiềm năng phát triển bản thân và gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty.
   3. Văn Hóa công ty, giúp định hướng phát triển bền vững, tạo ra một nguồn nhân lực nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

 

 1. Xây dựng BSC - KPI triển khai thực hiện chiến lược, trong đó xây dựng:
  1. Bản đồ chiến lược giúp định hướng rõ ràng chiến lược theo 4 khía cạnh quan trọng nhất của công ty, đó là Tài Chánh, Khách Hàng, Quy Trình Nội bộ và Học Hỏi Phát Triển theo nguyên tắc nhân-quả. Cụ thể hơn như sau:
   1. Tài chánh: Công ty tổ chức kinh doanh nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông và chủ sở hữu,
   2. Khách hàng: muốn đạt được việc trên (mục i. Tài Chánh) thì phải “Làm Hài Lòng Khách hàng để họ mua và tiếp tục mua hàng của công ty, giới thiệu người khác cùng mua”
   3. Quy Trình Nội Bộ: muốn cho khách hàng hài lòng (mục ii. Khách Hàng)  thì phải “ có đầy đủ quy trình nội bộ hoàn thiện như quy trình sản xuất làm sao để sản xuất được sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá trị, không để tồn kho lãng phí, như quy trình giao hàng đúng thời gian thỏa thuận, đúng số lượng yêu cầu…
   4. Học Hỏi và Phát Triển (Con người): muốn đạt được việc trên (mục iii. Quy TRình Nội Bộ) thì phải có con người đủ trình độ, khả năng để thực hiện. Và con người thực hiện được tốt những việc trên (mục I, ii, iii) thì quyền lợi thu nhập được thỏa đáng, thu nhập ngày càng nâng cao, tạo ra lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp. Và cứ như vậy tạo thành vòng tuần hoàn khép kín iv, iii, ii, I, ii, iii, iv, iii, ii, i…..theo quy luật nhân quả và nguyên tắc win-win, đôi bên cùng thắng, doanh nghiệp thắng và người lao động thắng, giúp cho xã hội, đất nước phát triển và tất cả cùng thắng (total win-win)

VÀ ĐÓ LÀ CÂN BẰNG, ĐÚNG NGHĨA CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCE SCORECARD)