Khung năng lực và thẻ cân bằng điểm ( Phần 1 )

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, nhân lực trở thành nguồn gốc ảnh hưởng tới thành công của doanh nghiêp. Nghiên cứu này nhấn mạnh nguồn nhân lực chính là nền tảng để đạt được kết quả kinh doanh như tỉ lệ hoàn vốn, thị phần, sự hài lòng của nhân viên và sự thỏa mãn của khách hàng.Nghiên cứu này giải thích việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng bằng cách phát triển khung năng lực trong mối quan hệ với giá trị của tổ chức/doanh nghiệp để đạt được hiệu quả kinh doanh.

Khung năng lực và thẻ cân bằng điểm ( Phần 2 )

Như giới thiệu tại phần 1, quý vị đã biết khái niệm thẻ điểm cân bằng và khung năng lực, tại phần 2, nghiên cứu sẽ xây dựng mô hình quan hệ giữa thẻ điểm cân bằng và khung năng lực. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát thực tiễn tại các doanh nghiệp và là mô hình khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng bộ khung năng lực phục vụ cho thẻ điểm cân bằng nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao.

Từ điển năng lực

Có năng lực mới có thể hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên chỉ năng lực chuyên môn là không đủ, nhân viên cần phải có các kỹ năng, hành vi phù hợp để hoàn thành công việc. Tài liệu này từ Đại học Kingston sẽ giúp chúng ta phân biệt năng lực hành vi và năng lực chuyên môn cùng tập hợp các khung năng lực cần thiết cho các vị trí công tác thuộc ngành CNTT, tuy nhiên tư tưởng và kiến thức từ tài liệu này cũng có thể được trích xuất và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác.

Chỉ số KPI- Ứng dụng trong thẻ điểm cân bằng

Thông thường chúng ta thường đo lường các kết quả đầu ra đạt được, vì sao lại như vậy? Đơn giản là do chúng dễ thực hiện và chính xác. Nếu chúng ta muốn biết bao nhiêu đơn hàng được đặt trong tháng, công việc chỉ là đếm số đơn hàng, nếu chúng ta muốn biết có bao nhiêu tai nạn lao động xảy ra trong nhà máy, chúng ta sẽ tham khảo nhật ký tai nạn trong nhà máy là có số liệu.