Xây Dựng Mô Hình Quản Trị

Business Process Model : Xây dựng Mô hình Quản Trị Công Ty, nói nôm na là giúp doanh nghiệp xây dựng các con đường để đi đến đích Công ty sau khi xây dựng được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạch định ra được các chiến lược để thực hiện sứ mệnh này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để triển khai việc thực hiện chiến lược.