Vá lỗ hổng trong doanh nghiệp theo quy trình cơ bản gồm 5 bước :

Bước 1: Lưu đồ hóa tất cả quy trình làm việc theo dạng Swim lanes bằng phần mềm Visio

Bước 2: Rà soát các quy trình hiện hữu & dự trù rủi ro

Bước 3: Đánh giá các cấp độ rủi ro

Bước 4: Thiết lập ma trận khắc phục và kiểm soát ngăn chặn rủi ro

Bước 5: Thiết lập bảng kế hoạch hành động và kiểm soát ngăn chặn rủi ro