Các bước quan trọng trong một quy trình phản hồi 360 độ gồm :

  1. Planning
  2. Piloting 
  3. Implementation
  4. Feedback
  5. Review

Phản hồi 360 độ rất hiệu quả trong việc chẩn đoán hiệu quả công việc và mang lại giá trị lớn nhất khi sử dụng cho mục đích phát triển và nâng cao những kỹ năng quan trọng cần có để đạt được mục tiêu chiến lược.