Xây dựng và triển khai chiến lược bằng Thẻ điểm Cân Bằng và KPI

Mục tiêu kinh doanh của công ty là lợi nhuận. Lợi nhuận tăng theo thời gian năm này sang năm khác một cách bền vững.

Xây dựng mô hình quản trị

Giúp doanh nghiệp xây dựng các con đường để đi đến đích sau khi xây dựng được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạch định ra được các chiến lược để thực hiện sứ mệnh này

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Chiến lược phát triển con người trong công ty là quan trọng nhất, mang tính nhân văn và kinh tế nhất, giúp công ty phát triển bền vững nhất.

Xây Dựng Chiến Lược Công Nghệ Thông Tin (ERP)

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng chiến lược tài chính

Mục tiêu kinh doanh của công ty là lợi nhuận. Lợi nhuận tăng theo thời gian năm này sang năm khác một cách bền vững.

Đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiêp

Công ty cần phải sử dụng một hệ thống phần mềm để lãnh đạo công ty điều hành hoạt động doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả.

RACM - Vá lỗ hổng trong doanh nghiệp

Vá lỗ hổng trong doanh nghiệp theo quy trình cơ bản gồm 5 bước:

Phương pháp phản hồi 360 độ

Phản hồi 360 độ rất hiệu quả trong việc chẩn đoán hiệu quả công việc và mang lại giá trị lớn nhất khi sử dụng cho mục đích phát triển và nâng cao những kỹ năng